Skip to main content

Adatvédelmi szabályzat

A Lea Team Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 1188 Budapest, Szigeti Kálmán utca 41., adószám: 22100940-1-43) ezúton teszi közzé az adatvédelmi és adatkezelési elveit és politikáját, melyet magára nézve kötelező erővel ismer el. Jelen szabályok kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt, az 1998. évi VI. törvényt az “Egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, a Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről” rendelkezéseit, illetőleg az “Online Privacy Alliance” ajánlásait.

A jelen közlemény célja, hogy szolgáltatásaink minden területén, minden egyén (továbbiakban: Felhasználó) számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

Adatvédelmi irányelvek:

A Lea Team Bt. (továbbiakban: Szolgáltató) kötelezettséget vállal arra, hogy Felhasználóinak bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őt az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Mindezeken túlmenően, minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, a Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt is. Az érintettet tájékoztatni kell az adatkezelés céljáról és arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező adatkezelésből továbbítással vagy összekapcsolással az adat felvételéről.

Minden olyan estben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során az alapelveknél rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja. A Szolgáltató kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan Felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.

A Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ezirányú kötelezettségeinek teljesítésére.

Szolgáltató által alkalmazott konkrét szabályok:

A Szolgáltató a Felhasználó azon adatairól, amelyek a Felhasználó domain neve azonosításához szükségesek, és amelyeket a Felhasználó belépéskor megad, külön nyilvántartást vezet. Mindezen adatokhoz a Felhasználón kívül csak a Szolgáltató férhet hozzá. A Felhasználónak lehetősége van a web felületen űrlapok kitöltésével mindezen adatok módosítására (kivételt képez ez alól a felhasználónév, mely a szolgáltatás megfelelő működtetése érdekében nem megváltoztatható).

Szervereink automatikusan regisztrálják felhasználóink IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és néhány más információt. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában hasznosítjuk, szolgáltatásaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra. Adatokat a felhasználók által megadott egyéb adatokkal semmilyen formában nem kapcsoljuk össze.

Egyes szolgáltatásaink egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el Felhasználóink számítógépén. A cookie-k kizárólag a Felhasználók autentikálásának megkönnyítését szolgálják, más célra nem vesszük őket igénybe. A személyes adatokat a Szolgáltató bizalmasan kezeli, ezeket harmadik személy számára a tulajdonos hozzájárulása nélkül nem adja ki. Ugyanakkor fenntartja a jogot, hogy a Felhasználónak a szolgáltatás igénybevétele alatt alkalmi jelleggel levelet küldjön. A lemondás nem érvényes az igénybevett szolgáltatáshoz szigorúan kötődő tájékoztató jellegű levelekre (pl. karbantartás, figyelmeztető levél, stb.)

A Felhasználó által választott kódszó titkosságának megőrzése a Felhasználó felelőssége. Amennyiben illetéktelen személy a kódszóhoz hozzáférve azzal visszaél, a Szolgáltatót ezért semminemű felelősség nem terheli.

A Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Budapest, 2014-04-14

error: Content is protected !!

Kosár